Press Room

Wat zijn de gevolgen van de implementatie van de Wet Peeters I en II voor de bouwsector?

Frederik Goossens - Client Advisor

 

De wet Peeters-Borsus ('Peeters I', van kracht sinds 1 juli 2018) regelt de reikwijdte van de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering inzake stabiliteit, stevigheid en waterdichtheid van particuliere woningen (meer dan 50% van de oppervlaktebehoeften zijn bestemd voor particuliere woningbouw) waarbij de tussenkomst van een architect vereist is en waarvoor de definitieve bouwvergunning werd verleend vanaf 1 juli 2018.

De voorganger (het Laruelle-decreet) werd door het Belgisch Grondwettelijk Hof als discriminerend beschouwd omdat het enkel van toepassing was op architecten.
Peeters I verbreedt de verplichting om de tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren tot stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren die verband houden met de stabiliteit, stevigheid en waterdichtheid van het gebouw.

De promotor-aannemer is een aannemer in de zin van de Wet Peeters die zijn tienjarige aansprakelijkheid moet verzekeren.

Een promotor-verkoper daarentegen is geen aannemer in de zin van de Wet Peeters die zijn tienjarige aansprakelijkheid moet verzekeren, ook al draagt hij mogelijk een tienjarige aansprakelijkheid.

 

De zelfbouwer

Artikel 2, 1 ° van Peeters I definieert de term ‘aannemer’, hetgeen cruciaal is om de classificatie van een zelfbouwer onder Peeters 1 te bepalen.

Overeenkomstig artikel 2, 1 ° van de wet is een aannemer “elke natuurlijke of rechtspersoon die namens een andere persoon en voor volledige of indirecte vergoeding, in volledige onafhankelijkheid, maar zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, een bepaald vastgoedwerk op zich neemt, voor in België gelegen woningen waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect ”.

Een persoon die voor zichzelf werkzaamheden verricht, wordt dus niet als een aannemer beschouwd die zijn tienjarige aansprakelijkheid moet verzekeren in de zin van de Wet Peeters I.

De verplichting kan echter wel nog steeds van toepassing zijn op een aannemer die bepaalde werken namens de zelfbouwer uitvoert.

 

Peeters-Ducarme

De wet Peeters-Ducarme (Peeters II) werd op 1 juli 2019 geïmplementeerd en betreft de verplichting tot het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid voor dienstverleners in de bouwsector.
 
Met de wet Peeters-Ducarme moeten alle professionals die louter intellectuele prestaties leveren in de bouwsector deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Deze dekking is vereist voor alle bouwprojecten (dus niet alleen particuliere woningen, maar ook de aanleg van wegen, bruggen, industrie ...) en is gericht op zowel de contractuele als de extra-contractuele aansprakelijkheid die deze professionals kunnen oplopen.
 
De intellectuele beroepen in de bouwsector omvatten onder meer architecten, ingenieurs, inspecteurs, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, milieudeskundigen, energiedeskundigen...
 

Wat betekent deze wetgeving voor de bouwsector?

De Wet Peeters-Borsus richt zich niet op schade die optreedt terwijl de bouwfase nog aan de gang is (dit soort schade berust meestal onder een ABR-dekking), of op kleine gebreken.
Uit statistieken blijkt echter dat dergelijke kosten het meest voorkomen.
 
Evenmin is de wet gericht op esthetische schade, zuiver immateriële schade of materiële schade van minder dan € 2.500 (wettelijke vrijstelling).
 
Het verzekerde kapitaal moet minimaal € 642.746,92 (ABEX 847) bedragen, maar kan bij een lager bedrag beperkt worden tot de herbouwwaarde van de woning.
 
Qua dekking kunt u opteren voor verschillende varianten. Er is de mogelijkheid van een project- of een abonnementspolis. Daarnaast kunt u ook nog kiezen tussen een groeps- of individuele dekking.
 
De projectpolis is alleen van toepassing op een gespecifieerd bouwproject dat voldoet aan de eisen zoals gesteld door Peeters I, terwijl een op abonnementspolis binnen haar scope meerdere bouwprojecten van een verzekerde onderneming kan denken.
 
Voor grote bouwbedrijven biedt de abonnementspolis als grote voordeel een vereenvoudiging van de administratieve last cfr. Peeters I.
 
Een individuele dekking is uitsluitend van toepassing op de verzekeringnemer en dus op de 10-jarige aansprakelijkheid die louter deze partij kan ondervinden. Deze m.o. vereist dat elke partij (die voldoet aan de vereisten van Peeters I) zijn eigen polis onderschrijft. Dit is in strijd met de abonnementsformule dat alle bij het project betrokken partijen dekt, maar nogmaals: enkel en alleen als de verplichting tot het verzekeren van de 10-jarige aansprakelijkheid op hen van toepassing is.
 
Naast de verzekeringsplicht werd er ook een nieuwe administratieve verplichting ingevoerd. De architect is aangesteld als verantwoordelijke om voorafgaand aan de werken te controleren of een verzekeringscertificaat aanwezig is op de werf. Geen certificaat betekent dat de werken moeten uitgesteld worden totdat het certificaat is afgeleverd.
 
Het is belangrijk om te benadrukken dat de verplichting van de architect zich beperkt tot het controleren of het verzekeringscertificaat voorafgaand aan de werken beschikbaar is, maar niet naar de waarheid/inhoud ervan (Prima Facie controle).
 
Ook zal de notaris (bij een latere verkoop) controleren of de certificaten voorhanden zijn.
 
Bij gebrek aan een geldige verzekering wordt een boete opgelegd van € 26 tot € 10.000.
 
Ten slotte moeten alle contracten en facturen in het kader van een bouwproject de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsmaatschappij vermelden, evenals het nummer van de aansprakelijkheidsverzekering.
 
Het doel is om de klant te informeren over de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij, zodat ze in geval van schade rechtstreeks contact kunnen opnemen met de maatschappij.
 
Peeters II kenmerkt zich niet door dergelijke eigenheden, maar eist dat aan de volgende verzekeringsmodaliteiten wordt voldaan.
De minimale dekking Beroepsaansprakelijkheid, per claim, mag niet lager zijn dan:

  • € 1.500.000 voor schade als gevolg van lichamelijk letsel
  • € 500.000 voor het totaal aan materiële en immateriële gevolgschade
  • € 10.000 voor de objecten in zorg, bewaring en controle

 Dit met een jaarlijkse limiet van € 5.000.000 voor alle claims samen.
 
We weten dat de bouwsector regelmatig verandert. We houden voortdurend toezicht op alle juridische wijzigingen en we hebben onze clausules voor elk product dat we gebruiken. Bij Concordia weten we precies wat u nodig heeft en aarzelen we niet om u te helpen. U kan rekenen op onze hands-on mentaliteit en pragmatische aanpak, waardoor wij u de meest geschikte oplossing kunnen bieden voor uw wensen. Neem vandaag nog contact op met ons gespecialiseerde team van experts, vertrouw op uw begeleiding en krijg de beste verzekering die de markt te bieden heeft.

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!