Press Room

Coronavirus: Top 10 Verzekering Bedenkingen

Als reactie op de vragen en onzekerheden die er zijn naar aanleiding van de steeds toenemende dreiging van het coronavirus hebben wij enkele antwoorden en verduidelijkingen voorbereid met betrekking tot de meest relevante zaken.

In deze blog zullen we 10 topics behandelen waarover regelmatig vragen binnen komen en waar we wat duidelijkheid willen scheppen over wat corona kan betekenen voor uw bedrijf.


Reisverzekering

Het coronavirus is gecategoriseerd als een epidemie. Zoals bij natuurlijke rampen of terrorisme sluiten de algemene voorwaarden van reisverzekeringen epidemies uit hun dekking. Reis annulatie verzekering is bedoeld om gebeurtenissen te dekken met een directe link naar de verzekerde persoon in kwestie. Werkgerelateerde evenementen of gezondheidssituaties (voor zichzelf of voor familieleden) zijn voorbeelden van wat gedekt is. Terrorisme, overmacht en epidemies is dit niet.
 
Indien een verzekerd persoon of bedrijf een (business)reis wil annuleren omwille van het coronavirus, zullen verzekeraars de annulatiekosten niet vergoeden aangezien epidemies niet verzekerd zijn door de polis. Anderzijds zullen verzekeraars, in de meeste gevallen, de verzekerde persoon dekken indien hij/zij door het virus geïnfecteerd is gedurende en op de reis. In dit geval zullen verzekeraars de medische kosten ter plaatse vergoeden, mogelijke verlenging van het verblijf, en repatriëring. Desalniettemin merken we dat verzekeraars beginnen te antwoorden op de impact van het virus wereldwijd en hun voorwaarden aanpassen, zowel in negatieve als in positieve zin met betrekking tot meer strikte of meer flexibele voorwaarden.


Arbeidsongevallen

Voor zover aan de wetgeving over telewerk voldaan wordt, is een ongeval thuis beschouwd als een arbeidsongeval. Structureel thuiswerk werd niet zo lang geleden ook uitgebreid met occasioneel thuiswerk. Een ongeval thuis is bijgevolg verzekerd mits dit ongeval gebeurd is tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
 
Een coronabesmetting wordt algemeen niet beschouwd als een arbeidsongeval. Om erkend te worden als arbeidsongeval dient het slachtoffer aan te tonen waar en wanneer de besmetting heeft plaats gehad.
 
Gezien de verspreiding van het virus is dit quasi onmogelijk. Onder de huidige omstandigheden kan telewerk,  bij diegenen voor wie het mogelijk is, alleen maar aangemoedigd worden.


Property, Business Interruption & Thuiswerk

Dergelijke polissen zullen aldus moeilijk soelaas bieden. Er is hierop wel een specifieke uitzondering, maar ook deze ligt zwaar aan banden om er beroep op te kunnen doen en niet elk bedrijf krijgt de mogelijkheid om deze dekking te onderschrijven vanwege de strenge eisen van de verzekeraars evenals het beperkte aanbod in termen van verzekerd kapitaal (meestal een sterke sublimiet): dit wordt de Non-Damage Business Interruption genoemd.
 
Indien u een bedrijf of fabriek heeft die zou moeten sluiten omwille van het coronavirus is er een verzekering om de invloed op uw business resultaten te beperken: u kan zich verzekeren tegen Non-Damage Business Interruption. Indien de regering beslist om ofwel toegang tot het bedrijf te weigeren, ofwel om het bedrijf te sluiten, dan zou de verzekering de actuele geleden verliezen dekken gedurende de verzekerde periode en de extra uitgaven gedurende de aansprakelijkheidsperiode zouden ook gedekt zijn.

Bijvoorbeeld: een Belgisch bedrijf met haar productiesite in China, waar de overheid reeds beslist heeft om een lockdown te doen van de regio waarin deze fabriek is gelegen, die wenst een dekking te nemen voor het bedrijfsverlies dat er geleden wordt door het sluiten van de site. In deze situatie zal er door de maatschappijen geen offerte of dekking meer voorzien kunnen worden gezien het risico reeds gekend is en vooraf bestaande zaken niet verzekerd kunnen worden. Ook al wordt het bedrijfsverlies in andere vestigingen opgelopen omwille van het feit dat deze niet meer kunnen aanleveren gezien de aanlevering van de goederen stilvalt door geen aanlevering van goederen uit de productiesite.

Belangrijk om hierbij voor ogen te houden is het feit dat de verzekeringsmarkt tot op heden hiertoe zeer restrictief was bv het dient te handelen om een case waarbij uw bedrijf te kampen heeft met een besmetting van binnenuit, er gelden sublimieten. Bovendien vinden we deze eerder terug binnen een bepaald publiek op de internationale programma’s, waaraan voorafgaand de verzekeraars een strenge screening voorzien naar BCP etc.
 
Belangrijk om in dit kader nog te vermelden is de impact van thuiswerk. Indien bedrijven een dekking diefstal onderschreven hebben en iedereen teleworkingactiviteiten zal uitoefenen en het bedrijfsgebouw aldus onbemand wordt achtergelaten, kan dit voor problemen zorgen aangezien dit net een van de vereisten is om beroep te kunnen doen op de dekking.
 
Wij raden aldus onze klanten aan om ons hierover actief te informeren zodoende dat wij een uitzondering kunnen inlassen in de betrokken polissen.


Cargo Transport

In geval van contaminatie van de bemanningsleden kan een schip met lading onder quarantaine geplaatst worden omwille van sanitaire doeleinden. In deze context zou de quarantaine het schip en de lading verplichten om in een haven te blijven of binnen een bepaalde afstand van de kustlijn. In geval van een Alle Risico verzekering (art. 8 POLANT) is het risico van schade of geleden verliezen aan de lading omwille van de quarantaine gedekt door de verzekering. Zelfs in het geval van meer gelimiteerde dekking (art. 6 POLANT) blijven de zeerisico’s gedurende de quarantaine gedekt voor totaal verlies of voor alle schade of verliezen (art. 7 POLANT).
 
Desalniettemin gevolgschades of indirecte verliezen zijn niet gedekt aangezien de verzekering enkel betrekking heeft op de verzekerde lading zelf.  Een voorbeeld zou zijn schade te wijten aan vertraging: indien paasdecoratie na Pasen zou aankomen is dit verlies niet gedekt. We moeten dit onderscheiden van de schade aan de goederen te wijten aan vertraging door een verzekerd risico. Indien bederfbare goederen tijdens het transport beschadigd zijn door onvoorziene vertragingen, dan is natuurlijk schade geleden aan de lading.
 
Een ander scenario kan zijn wanneer de reis van de goederen gewijzigd zou worden op enige wijze door, een wijziging natuurlijk, verschillende transportmiddelen, transhipment, tijdelijke verblijven, of reshipment, dan blijft de dekking behouden tijdens deze reis.
 
Als besluit, elke schade of verlies van lading geleden door maatregelen genomen om het coronavirus in te perken zijn gedekt door de verzekering. De dekking zal altijd gelimiteerd worden tot de schade of verliezen van de verzekerde lading, gevolg- en indirecte schades zijn niet inbegrepen en zullen dus niet verzekerd zijn.
 
Bijgevolg zal in geval van schade uw verzekeraar elke zaak afzonderlijk onderzoeken in functie van de toegepaste polisvoorwaarden.


Sport & Events

Voorlopig zijn alle sportevents in België tot en met april geannuleerd, maar er wordt verwacht dat deze maatregel zal worden verlengd. Veel organisatoren twijfelen nog om de sportevents uit te stellen naar een latere datum. Hiervoor wordt ook gekeken naar de bestuursorganen om hierin het voortouw te nemen. Zo heeft bijvoorbeeld de Belgische Volleybond beslist om alle competities voor de rest van het seizoen stop te zetten; en de UEFA heeft zopas beslist om het EK Voetbal uit te stellen naar 2021.
 
Organisatoren die noodgedwongen hun events moeten annuleren en niet verzekerd zijn, noch annulatieclausules in hun contracten hebben opgenomen, nemen best zo snel mogelijk contact op met alle betrokken contractuele partijen om in overleg de verliezen te minimaliseren.
 
Een veelgestelde vraag is of de annulatiepolissen dit dekken. Bepaalde specialty verzekeraars voorzien de mogelijkheid tot uitbreiding ‘communicable diseases’. Echter moeten we hierbij ook onmiddellijk melden dat dit meestal gepaard gaat met een limitatieve opsomming van de verzekerde pandemieën en epidemieën, wat inhoudt dat het een gekend virus moet zijn en aldus in  het geval van COVID-19 niet het geval is.


Cyber

Gezien de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus, raden wij u aan om aandacht te besteden aan uw Cyber-dekking, meer bepaald het bedrag van uw verzekerd kapitaal.
 
Sinds deze week werken veel werknemers van thuis uit. Dit brengt extra risico’s met zich mee.  Bij thuiswerk maken een groot aantal mensen op afstand verbinding met het bedrijfsnetwerk. Als een toestel buiten de netwerkinfrastructuur van een bedrijf wordt gebracht en op een nieuw netwerk en WIFI wordt aangesloten, brengt dit risico’s met zich mee inzonderheid wat betreft de beveiliging van uw data. Wie meer thuiswerk zegt, zegt meer gebruik van laptops. Hierdoor verhoogt de kans op diefstal of verlies van de toestellen en dus mogelijk op verlies van data waarvoor u aansprakelijk bent.
 
Daarnaast maken cybercriminelen gretig gebruik van de uitzonderlijke situatie om phishingmails en malware i.v.m. het coronavirus te verspreiden. Zo circuleren er mails die schijnbaar van de directie komen, waarin thuiswerkers wordt gevraagd om te klikken op een link naar een zogenaamd “intranet” van het bedrijf.


Directors & Officers

De corona crisis vraagt in toenemende mate naar snelle en pertinente maatregelen, zowel door de overheid, individuen als door ondernemingen. Als bestuurder draagt u voor uw onderneming de verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te maken, zowel op economisch als medisch vlak. Het gevolg van elke beslissing is uiteraard niet steeds op voorhand gekend en impliceert dus steeds een bepaald risico.
 
Uw polis D&O biedt dan ook in deze uitzonderlijke tijden een adequate dekking aan, zowel in geval u op burgerrechtelijk gebied geconfronteerd zou worden met een claim tot schadevergoeding door derden, als op strafrechtelijk gebied (bijvoorbeeld: er werd nagelaten de juiste maatregelen te treffen jegens het personeel, waardoor het Openbaar Ministerie/Arbeidsauditoraat zich tot u wendt).
 
Binnen de perken van de polisvoorwaarden staat Concordia u ook hier tot het maximale bij. Zo wordt naast juridische ook financiële bijstand voorzien, zowel jegens derden (schadevergoeding) als naar uzelf toe (bijvoorbeeld: imagoherstel in geval van negatieve commentaren op social media) welke zouden voortspruiten uit een verkeerde beleidsbeslissing.


Rechtsbijstand

Het valt in sommige gevallen te overwegen om na te gaan als u geen gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering kan instellen tegenover een extra-contractuele partij wegens bijvoorbeeld laattijdig / niet / ontoereikende maatregelen te hebben genomen.
 
Voorwaarde hiertoe in het kader van de algemene rechtsbijstandsdekkingen is dat de spiegelclausule geen parten speelt tegenover de uitsluitingen die gelden in uw BA polis. Hierbij denken we aan boetes evenals de uitsluiting met betrekking tot ‘laattijdig of niet-uitvoering van verbintenissen’ evenals ‘schade die het rechtstreeks gevolg is van maatregelen vanwege de overheid’.

En tot slot, nog het vernoemen met waard met betrekking tot twee sectoren: 


Horeca

Voor alle drank- en eetgelegenheden die tijdelijk hun normale activiteiten moeten stopzetten, krijgen jullie de gelegenheid om de voorwaarden van jullie contracten auto, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen uit te breiden indien jullie take away of delivery aanbieden. Dit is mogelijk zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Als dit voor de corona crisis geen voorziene activiteit was, is het noodzakelijk dat uw burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen  en vloot polissen hierop worden aangepast.


Transport

Een van de grote gevolgen vanwege de overheidsmaatregelen in ons land evenals de nabijgelegen landen is dat bepaalde transportbedrijven overwegen om tijdelijk een schorsing aan te vragen van hun dekking.  Dit is een logische reactie doch we dienen hier voorzichtig mee om te gaan gezien niet steeds alle risico’s zijn uitgesloten in dat geval. Het is soms eerder raadzaam om een vermindering van premie aan te vragen, doch ook dit hangt af van de statistieken, het profiel van de klant enz...

Met de top 10 vragen en antwoorden hopen we jullie toch een leidraad te kunnen bieden in deze bijzondere tijden. Het blijft echter een feit dat het verzekeringsklimaat bijzonder volatiel reageert op deze crisis. Gaande van gratis tijdelijke uitbreidingen in het kader van take away activiteiten tot het inlassen van specifieke uitsluitingen in het kader van coronavirus of zelfs tot intrekken van de mogelijkheid om nog de dekkingen naar de toekomst te onderschrijven. Dit laatste is bijvoorbeeld al  van toepassing op de annulatiepolissen en de Non-Damage Business Interruption maar ook andere takken dreigen hieronder te vallen).

Mocht u als bedrijf opmerken dat u nog geen dergelijke dekkingen zelf onderschreven heeft, neem dan gerust contact op met ons en we kijken samen met u in detail wat wij kunnen uitwerken om het hoofd te bieden aan gelijkaardige toekomstige situaties!

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!