Disclaimer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website 

Concordia N.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Concordia wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Concordia behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Concordia en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website 

Concordia garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Concordia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Concordia of door u aan Concordia middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Concordia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Concordia behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

Intellectuele eigendomsrechten 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Concordia of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Concordia.

Virussen 

Concordia garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!