Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De NV Concordia is een naar Belgisch recht opgerichte naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sassevaartstraat 46/301, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) onder het nr. 0427.391.205 en geregistreerd bij de FSMA onder het nummer 022714. Concordia Risk Management & Benefits is een handelsbenaming van Concordia. Concordia heeft de hoedanigheid van onafhankelijke verzekeringsmakelaar en de activiteit van bemiddeling in verzekeringen maakt haar hoofdactiviteit uit. Daarnaast levert Concordia op occasionele basis andere diensten van adviesverlening.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle diensten die Concordia aan haar cliënteel levert, op heden en in de toekomst, behoudens wijzigingen eraan. Wanneer een klant beroep doet op de diensten van Concordia, wordt hij geacht de Algemene Voorwaarden van Concordia te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ook de rechtsopvolgers van de klant, te welken titel ook, zijn gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van Concordia (www.concordia.be/algemene-voorwaarden). Eventuele strijdige Algemene Voorwaarden van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke aanvaarding ervan door Concordia. Zonder deze aanvaarding zullen de Algemene Voorwaarden van Concordia steeds voorrang hebben op alle Algemene of Bijzondere Voorwaarden van de klant, of op welke bedingen ook van de klant. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle bijzondere overeenkomsten die Concordia sluit met een klant. In geval van twijfel over de interpretatie van een clausule van de Algemene Voorwaarden, zal, in afwijking van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst steeds in de meest gunstige zin voor Concordia worden uitgelegd. Op deze Algemene Voorwaarden zullen zich ook die natuurlijke of rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Concordia zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening van Concordia aan haar cliënteel zijn betrokken.
 3. Ingeval de contractuele afspraken tussen Concordia en de klant zijn vervat in een schriftelijke overeenkomst, heeft enkel de Nederlandse tekst van de overeenkomst bindende kracht, en eventuele vertalingen zijn enkel te beschouwen als vrije tekst, zonder interpretatieve waarde.
 4. Facturen of betalingsberichten uitgaande van Concordia zijn betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum of datum van het betalingsbericht. Vanaf de vervaldag van de factuur of betalingsbericht is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet + 1 % (of, indien toepasselijk, de intrestvoet conform de Wet op de Betalingsachterstand) en een vergoeding van invorderingskosten gelijk aan 10 % van de hoofdsom, onverminderd het recht van Concordia om de werkelijk geleden schade en/of invorderingskosten te vorderen indien deze hoger zijn, met inbegrip van de onrechtstreekse schade die Concordia heeft geleden. Concordia is gerechtigd om het bedrag van haar onbetwiste, of het naar redelijkheid minstens onbetwistbare bedrag van haar openstaande vorderingen te imputeren op de eventuele schadeloosstellingen, vergoedingen of sommen, van welke aard ook, die zij namens de klant ontvangt en gehouden is aan de klant door te storten.
 5. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Concordia de terzake geldende wettelijke bepalingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht. Concordia verwerkt de gegevens van de klant, waaronder de NAW-gegevens, de polisgegevens en andere (persoonlijke) gegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van de verzekeringspolis of het uitvoeren van andere diensten door Concordia. Deze informatie wordt opgeslagen in een of meer databanken. Concordia verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Concordia Privacy Statement, waarvan de tekst is te consulteren op https://www.concordia.be/nl-be/gdpr-statement alsook op de zetel van Concordia.
 6. Concordia verbindt er zich toe de informatie en/of gegevens van de klant waarvan zij krachtens artikel 5 van de Algemene Voorwaarden heeft kennisgenomen als strikt vertrouwelijk te behandelen en deze zonder toestemming van de klant niet aan derden te onthullen, behoudens rechterlijk bevel of bevel van overheidswege daartoe.
 7. De adviezen, opinies, geschriften enz. uitgaande van Concordia zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Concordia. Elk advies dat door Concordia wordt gegeven dient enkel en alleen voor de klant en wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier van de klant. Het mag niet zonder schriftelijke toestemming van Concordia worden bekendgemaakt aan derden, tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van Concordia, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van Concordia jegens hen.
 8. Eventuele klachten betreffende het factuurbedrag of het bedrag van het betalingsbericht of betreffende de door Concordia verleende diensten, dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur of het betalingsbericht, of, indien de dienst nog niet het voorwerp uitmaakt van een factuur, binnen de 7 dagen te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht, of, in voorkomend geval, vanaf de dag waarop de klant van dit feit redelijkerwijze hoorde kennis te nemen. In ieder geval vervalt enige vordering tot schadevergoeding jegens Concordia indien de vordering niet schriftelijk, binnen het jaar volgend op het feit dat aanleiding heeft gegeven tot deze vordering,  ter kennis is gebracht van Concordia.
 9. Concordia is bij haar dienstverlening enkel gehouden tot middelenverbintenissen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk overeengekomen afwijking. Concordia is derhalve niet gehouden een bepaald resultaat te waarborgen en kan dienaangaande niet aansprakelijk worden gesteld door de klant. In het algemeen kan de aansprakelijkheid van Concordia niet door de klant worden ingeroepen, dan voor bewezen opzettelijke of grove fout. Concordia controleert de solvabiliteit van de verzekeraars bij de plaatsing en de verlenging van de verzekeringen, doch is niet aansprakelijk indien achteraf een verzekeraar insolvabel blijkt te zijn of wordt. Concordia is bovendien niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door een verkeerde berekening of (in)schatting van de premie en wettelijke heffingen die van toepassing zijn op de verzekering. Concordia is bovendien niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie door de Opdrachtgever. Voor zover Concordia, louter uit commerciële overweging en zonder gehouden te zijn tot enige contractuele verplichting, een bepaalde prestatie ten behoeve van de klant levert, is elke aansprakelijkheid in haren hoofde uitgesloten. Concordia is evenmin op enigerlei wijze gehouden tot enige vrijwaring van de klant voor schade veroorzaakt door diensten die zijn geleverd door natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect met Concordia zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening van Concordia zijn betrokken (zoals medemakelaars en/of subagenten, enz.). Concordia is in geen enkel geval, zelfs in geval van opzet of grove fout in hoofde van Concordia, aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder begrepen omzetderving en/of gederfde winst). De aansprakelijkheid van Concordia is in elk geval beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Indien, om welke reden ook, de professionele aansprakelijkheidsverzekeraar zijn tussenkomst geheel of gedeeltelijk weigert, is de aansprakelijkheid van Concordia beperkt tot het bedrag van de door haar aangerekende diensten, met een maximum van 5.000 Euro. In ieder geval vervalt enige vordering tot schadevergoeding jegens Concordia indien de vordering niet schriftelijk, binnen het jaar volgend op het feit dat aanleiding heeft gegeven tot deze vordering, is ter kennis gebracht van Concordia.
 10. Ingeval de samenwerking met de klant wordt beheerst door een schriftelijke, bijzondere overeenkomst van onbepaalde duur en/of met opeenvolgende prestaties, kan deze door beide partijen op elk ogenblik worden opgezegd, mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, waarbij een opzegtermijn van zes (6) maanden wordt in acht genomen. Concordia maakt op dat ogenblik haar slotfactuur over met aanrekening van de laatst geleverde prestaties en de nog verschuldigde vergoedingen tot de dag van beëindiging van de overeenkomst. Ingeval van verbreking door de klant van een overeenkomst van een bepaalde duur of voor een welbepaalde prestatie, in de loop van de duur of de uitvoering van de overeenkomst, zal de klant gehouden zijn aan Concordia alle vergoedingen te betalen die de klant aan Concordia diende te betalen indien de overeenkomst was verdergezet.  
 11. De rechtsverhouding tussen Concordia en de klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht, in het bijzonder de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de Wet op de Verzekeringen van 4 april 2014. Onverminderd het recht van de klant in voorkomend geval beroep te doen op de bemiddeling door de Ombudsman van de Verzekeringen België, zijn, ingeval van betwistingen de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd, met dien verstande dat Concordia het recht heeft het geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!